Licensieringstest för värdepappersmarknaden

2013 började SwedSec införa en ny struktur för SwedSecs licensiering. Förändringen innebar att SwedSec gick från att tillhandahålla ett licensieringstest till flera olika yrkesanpassade tester. Detta ledde till att licensieringstest för värdepappersmarknaden utmönstrades i slutet av december 2013 och går därför inte längre att boka.

Licensieringstest för värdepappersmarknaden riktade sig främst till personer på en ledande befattning eller kontrollfunktion, som compliance officers, riskmanagers, mäklare, förvaltare eller analytiker.

Licensieringstestet bestod av 125 uppgifter jämnt fördelade över följande områden:

  1. Sparande och placeringar
  2. Handel och administration
  3. Finansiell ekonomi
  4. Etik och sundhetsregler
  5. Regelverk på värdepappersmarknaden

Testet var till form och innehåll baserat på SwedSecs kunskapskrav. I testet användes olika uppgiftstyper:

  • De allra flesta uppgifterna hade ett korrekt svar. Här fanns ingen särskild instruktion i uppgiften.
  • I vissa testuppgifter var flera svar korrekta. I dessa uppgifter stod det tydligt angivet med en hjälptext hur många korrekta svar som skulle markeras. För att få rätt på uppgiften skulle exakt rätt antal svarsalternativ markeras.
  • Några testuppgifter hade bilder där bilden illustrerade något i uppgiften, t.ex. en formel eller en tabell. Här svarade man som vanligt genom att markera ett alternativ.
  • I vissa testuppgifter skulle man svara genom att klicka på ett ställe i själva bilden. När detta krävdes stod det tydligt angivet med en hjälptext. För att få rätt på uppgiften skulle markeringen vara inom den ruta där det korrekta svaret befann sig.

För en korrekt besvarad uppgift fick testtagaren ett poäng. För en felaktigt besvarad uppgift fick testtagaren inget rätt. Testtagaren behövde alltid besvara uppgiften eftersom en felaktigt besvarad uppgift inte kunde ge minus.

Resultatet var fördelat över de fem områdena. Två kriterier behövde vara uppfyllda för att resultatet på testet ska bli godkänt. Det krävdes minst 70 procent rätt totalt samt minst 50 procent rätt inom varje delområde. Resultatet redovisades direkt efter avslutat test.

Möjlighet fanns att endast tentera om underkänt delområde om kravet på 70 procent rätt totalt var uppfyllt. Man behövde kontakta SwedSec vid ny testbokning om endast ett delområde skulle genomföras.

Förutom miniräknare (om den var programmerbar skulle den nollställas före testet startades) och formelsamling var inga andra hjälpmedel tillåtna. Tiden för testet var tre (3) timmar.