Kunskapskraven för licensieringstest för värdepappersmarknaden

Licensieringstest för värdepappersmarknaden utmönstrades i slutet av december 2013 och går inte längre att boka.

Kunskapskravens funktion

Kunskapskraven beskrev den kunskap som krävdes för licensieringstest för värdepappersmarknaden. Kunskapskraven var uppdelade i delområden (faktaområden), i underrubriker och i mätpunkter. En mätpunkt specificerade vad licenshavaren förväntades kunna inom ett relativt litet kunskapsområde. Varje uppgift som ingick i licensieringstestet var kopplad direkt till en mätpunkt.

SwedSecs kunskapskrav (för de olika licensieringstesterna) ska fungera som stöd vid utformning av relevanta kursplaner och som underlag vid uppgiftskonstruktion. De ska dessutom ge överblick över vad som förväntas av en licenshavare. Det är varje utbildningsanordnares uppgift att tolka kunskapskraven och utifrån tolkningen forma en relevant och pedagogisk utbildning.

Kunskapskravens utformning

En licenshavare med godkänt licensieringstest för värdepappersmarknaden har genom testet dokumenterad kunskap om finansiella instrument, om deras kännetecken, egenskaper och risker. Licenshavaren känner också till hur finansiella instrument registreras, hanteras och omsätts samt de rättsliga ramverken för instrumenten. På samma sätt har han/hon kännedom om hur arbetet bedrivs vid berörda institutioner, till exempel börser och clearingorganisationer. Vidare har licenshavaren kunskaper om de etik- och sundhetsregler samt om de regelverk som gäller på värdepappersmarknaden.

De fem delområden som ingick i testet var följande:

  1. Sparande och placeringar
  2. Handel och administration
  3. Finansiell ekonomi
  4. Etik och sundhetsregler
  5. Regelverk på värdepappersmarknaden

Testets utformning

I licensieringstest för värdepappersmarknaden ingick 20 ordinarie uppgifter från varje delområde. Testet bestod alltså totalt av 100 ordinarie uppgifter. Alla ordinarie uppgifter hade genomgått en noggrann kvalitetskontroll i form av fakta-, kvalitets- och språkgranskning.

Uppgifterna hade dessutom utprövats och analyserats med statistiska metoder. Utprövningen skedde genom att 5 ännu ej godkända uppgifter från varje delområde ingick i testet utan att påverka slutresultatet. De svar som testdeltagarna lämnade på dessa uppgifter räknades inte med i resultatet utan lagrades för statistisk analys. Testdeltagaren kunde inte avgöra vilka uppgifter som var ordinarie och vilka som utprövades. Totalt besvarade alltså testdeltagaren 125 uppgifter varav 100 avgjorde testdeltagarens resultat.

Kriterier för att bli godkänd på testet

För att godkännas på licensieringstestet behövde en testdeltagare ha minst 70 procent rätt totalt och samtidigt minst 50 procent rätt på varje delområde. Möjlighet fanns att endast tentera om underkänt delområde om kravet på 70 procent rätt totalt hade uppfyllts.

Kunskapskraven i fulltext – 2013-01-01

I 2013 års kunskapskrav för SwedSecs licensieringstest hade huvudsakligen följande uppdateringar skett (i förhållande till 2012 års kunskapskrav):

  • Testets namn ändrades till Licensieringstest för värdepappersmarknaden.
  • På delområde 2 (”Handel och administration”) hade uppdateringar gjorts i avsnitten ”Handel med finansiella instrument” och ”Börs- och marknadsplatsverksamhet”.
  • På delområde 4 (”Etik och sundhetsregler”) utgick mätpunkten ”Konsumentlagstiftningens betydelse på finansmarknaden”.

Delområde 1 (”Sparande och placeringar”), delområde 3 (”Finansiell ekonomi”) och delområde 5 (”Regelverk på värdepappersmarknaden”) – var innehållsmässigt i princip oförändrade.

Kunskapskraven för värdepappersmarknaden 2013
Kunskapskraven för värdepappersmarknaden 2013 med ändringar

Tidigare kunskapskrav

Kunskapskraven i fulltext – 2012-01-01

Kunskapskraven för licensieringstestet 2012
Kunskapskraven för licensieringstestet 2012 med ändringar

Kunskapskraven i fulltext – 2011-01-01

Kunskapskraven för licensieringstestet 2011
Kunskapskraven för licensieringstestet 2011 med ändringar

Kunskapskraven i fulltext – 2010-01-01

Kunskapskraven för licensieringstestet 2010

Kunskapskraven i fulltext – 2009-01-01

Kunskapskraven för licensieringstestet 2009

Kunskapskraven i fulltext – 2008-01-01

Ladda ner kunskapskrav för licensieringstestet 2008
Ladda ner kunskapskrav för licensieringstestet 2008 med ändringar

Kunskapskraven i fulltext – 2007-07-01

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstestet 2007-07

Kunskapskraven i fulltext – 2007-01-01

Ladda ner kunskapskrav för licensieringstestet 2007-01