Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

3 juli 2023

Nio beslut av Swedsecs disciplinnämnd under andra kvartalet 2023

Under andra kvartalet 2023 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat nio beslut, vilket är något färre än motsvarande period förra året. Åtta licenshavare har fått en varning och en har fått sin licens återkallad. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Flera av disciplinnämndens beslut under andra kvartalet 2023 rör licenshavare som brustit vid kreditgivning och dokumentation. I samtliga fall har licenshavaren fått en varning. I två andra beslut har licenshavarna i eget intresse genomfört överföringar, det ena till ett högriskland och det andra från en kunds konto till sitt eget. I båda fallen förelåg förmildrande omständigheter som medförde att nämnden stannade vid en varning. En licenshavare har fått sin licens återkallad. Denne agerade som anknutet ombud till ett anslutet företag och hade gett råd om att investera i ett fastighetsprojekt. Rådgivningen var inte godkänd av företaget och omfattades inte heller av företagets tillstånd.

Swedsecs disciplinnämnd har under året inte tilldelat någon erinran. Det har sin orsak i att Swedsec vid årsskiftet ändrade anmälningsskyldigheten vid regelöverträdelser. Tidigare skulle företag anmäla överträdelser som skulle kunna leda till disciplinpåföljd. Nu ska företagen anmäla regelöverträdelser som kan antas leda till disciplinpåföljderna återkallelse av licens, tillfällig återkallelse av licens eller varning, alltså inte erinran. Disciplinnämnden kan dock fortfarande meddela en erinran.

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under andra kvartalet 2023

2023:15 Swedsec återkallar anknutet ombuds licens
Licenshavaren, som bedrev rådgivning via ett anknutet ombud, har gett råd om att investera i ett fastighetsprojekt och fick själv ersättning av bolaget bakom fastighetsprojektet. Rådgivningen var inte godkänd av företaget och omfattades inte heller av företagets tillstånd. Licenshavaren har även lånat pengar av en kund. Disciplinnämnden konstaterar dels att regelöverträdelserna är allvarliga, dels att licenshavaren inte verkar ha förstått innebörden av samarbetsavtalet eller allvaret i sitt agerande och återkallar därför licensen.

2023:16 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har vid flera tillfällen brutit mot företagets kreditregler genom att inte dokumentera underlag på rätt sätt och inte kontrollerat kundernas uppgifter om till exempel inkomst och familjesituation.

2023:17 Swedsec varnar företagsrådgivare
Rådgivaren har bland annat i flera fall inte tagit in säkerheter och i två fall felaktigt avregistrerat säkerheter. Hen har vidare betalat ut krediter utan kreditbeslut, registrerat om lån så att de blivit amorteringsfria, sänkt amorteringen för två kunder samt underlåtit att arkivera värderingsunderlag. Det har rört sig om allvarliga regelöverträdelser men disciplinnämnden stannar vid en varning bland annat mot bakgrund av att rådgivaren, som arbetat länge i företaget utan anmärkning, under en längre tid haft en tuff arbetssituation med mycket hög arbetsbelastning.

2023:18 Swedsec varnar kundrådgivare
Rådgivaren har i eget namn och utan att följa företagets särskilda rutiner genomfört en utlandsbetalning till ett högriskland.

2023:19 Swedsec varnar biträdande kontorschef
Licenshavaren har tillstyrkt en kredit för en kund som hade bevakade krediter till stort belopp och flera betalningsanmärkningar. Kunden hade tidigare fått avslag sju gånger på lika många kreditansökningar. Licenshavaren har också hanterat sitt interna ID-kort i strid med företagets regler. Företaget hade i anmälan angett ytterligare överträdelser som enligt disciplinnämnden inte ansågs vara bevisade i tillräcklig grad.

2023:20 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren har fört över pengar från en kunds konto till sitt eget. Anledningen var ett misslyckat privat köp. Disciplinnämnden ser mycket allvarligt på licenshavarens agerande men stannar vid en varning mot bakgrund av att det rört sig om en engångsföreteelse och den relativt begränsade summan.

2023:21 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har gett råd till en kund i strid med företagets regler och inte heller dokumenterat rådgivningen. Rådgivarens uppfattning var att det inte var rådgivning utan orderläggning. Disciplinnämnden konstaterar att det av utredningen framgår att kundens order hade en tydlig koppling till det förslag som rådgivaren lämnat och att det därför varit fråga om rådgivning och inte enbart självständig orderläggning från kunden.

2023:22 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har bland annat beviljat en blancokredit och lovat kunden fast ränta samt vid ett flertal tillfällen underlåtit att uppdatera kundkännedomsuppgifter.

2023:23 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i ett 15-tal granskade ärenden brustit vid kredithantering, framför allt vid säkerställande av varaktig inkomst, bedömning av återbetalningsförmåga och att beslut har fattats i felaktig instans. Det har också konstaterats mycket bristfällig eller ingen dokumentation i kredit-PM.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Cecilia Blomqvist
Senior jurist, Swedsec
cecilia@swedsec.se

Agneta Oscarsson
Vd, Swedsec
agneta@swedsec.se

Pressmeddelande disciplin Q2_2023

Cecilia

Vid frågor kontakta Cecilia Blomqvist, senior jurist.

swedsec-swedsecs-regelverk-download
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.