Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

6 oktober 2023

Nio beslut av Swedsecs disciplinnämnd under tredje kvartalet 2023

Under tredje kvartalet 2023 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat nio beslut. Tre licenshavare har fått sin licens återkallad, för en av dem blev återkallelsen tidsbegränsad. Fem licenshavare har fått en varning och en har fått en erinran. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Åtta av nio beslut handlar om licenshavare som brustit vid kreditgivning och dokumentation vilket speglar anmälningar om regelöverträdelser i samband med att hantering av kreditärenden blivit allt vanligare. I två beslut, 2023:25 och 2023:26 hade rådgivarna i ett stort antal ärenden beviljat bolån på bristfälliga och i vissa fall falska inkomstunderlag. Då licenshavarna inte inkommit med något svar till Swedsec utgick disciplinnämnden från respektive företags uppgifter och återkallade licenserna.

I ett fall har disciplinnämnden meddelat en erinran. Även om de anslutna företagen sedan årsskiftet 2022/23 enbart ska anmäla regelöverträdelser som kan antas leda till disciplinpåföljderna återkallelse av licens, tillfällig återkallelse av licens eller varning, har nämnden fortfarande möjlighet att meddela en erinran. I det aktuella fallet, 2023:32, hade företaget anmält flera fall av bristande hantering av kreditärenden. Licenshavaren önskade att nämnden skulle hålla ett muntligt sammanträde. Vid sammanträdet framkom att det under den aktuella perioden funnits otydligheter bl.a. om hur och när dokument skulle skannas. Disciplinnämnden kom i beslutet fram till att de anmälda regelöverträdelserna i sig motiverade en varning men att det mot bakgrund av att det funnits oklarheter i implementeringen av företagets regler inte fanns anledning att betvivla licenshavarens uppgifter om att denne trott sig göra rätt.

Även i beslut 2023:30 höll disciplinnämnden muntligt sammanträde. Av 12 kap. 13 § i Swedsecs regelverk framgår att förfarandet i disciplinnämnden är skriftligt men att licenshavaren (och Swedsec, men inte det anslutna företaget) kan begära att få framföra sina synpunkter muntligt inför nämnden. Om nämndens ordförande beslutar om att hålla ett muntligt sammanträde kallas dock alltid företaget också. I de flesta fall träffas då nämnden, licenshavaren, företrädare för Swedsec och företaget på plats hos Swedsec men det går också att närvara via Teams.

 

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under tredje kvartalet 2023

2023:24 – Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har, utan att ha kreditmandat, vid tre tillfällen lämnat uppgifter som kunder har uppfattat som lånelöften. Rådgivaren har också vid flera tillfällen underlåtit att registrera uppgifter om medels ursprung och kundkännedom.

2023:25 – Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har i ett stort antal ärenden underlåtit att säkerställa och dokumentera kunders inkomstuppgifter. Företaget har i efterhand kontaktat arbetsgivare för att kontrollera inkomstuppgifterna och kunnat konstatera att uppgifterna inte stämde. Rådgivaren har också vid två tillfällen hanterat kreditärenden för personer som denne har haft en nära relation till.

2023:26 – Swedsec återkallar rådgivares licens
Rådgivaren har i stor omfattning beviljat krediter på bristfälliga och falska inkomstunderlag och i ett fall godkänt en värdering av ett fallfärdigt hus som säkerhet för ett större bolån. Rådgivaren har vidare, på ett förslaget sätt, beviljat krediter på uppdrag av en utomstående person.

2023:27 – Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har förlängt ett lån utanför sitt kreditmandat. Rådgivaren har också gett råd via e-post och utan att dokumentera rådgivningen.

2023:28 – Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har, utan ha rätt behörighet, hanterat kunders aktier i rådgivande depå och genomfört köp- och säljtransaktioner.

2023:29 – Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i flera fall beviljat bolån på bristfälliga underlag och låtit bli att kontrollera inkomstuppgifter och dokumentera uppgifter om värdering och befintlig bostad. Rådgivaren har också i några fall låtit bli att säkerställa och dokumentera medel till kontantinsats. Därutöver har rådgivaren gjort olovliga slagningar på närstående i företagets system. Även om företaget har medgett att det tidvis har varit högt arbetstempo och stor omsättning av personal fritar det inte rådgivaren från ansvar för regelöverträdelserna.

2023:30 – Swedsec återkallar rådgivares licens under en begränsad tid
Det har rört sig om omfattande brister vid kreditgivning och dokumentation. Rådgivaren har vidare lämnat ut kunddokumentation till utomstående i två fall och registrerat ränterabatt, motsvarande personalränta, för sina föräldrars bolån vid två tillfällen samt gjort sökningar på dem i företagets system. Disciplinnämnden återkallar licensen men gör återkallelsen tillfällig med beaktande av omständigheterna i ärendet – bl.a. att rådgivaren var ny i branschen och nyanställd i företaget samt att det funnits vissa avvikande rutiner avseende hantering av lånelöften på det kontor rådgivaren arbetat på.

2023:31 – Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren hade i anledning av en tidigare disciplinpåföljd fått begränsande instruktioner från företaget men hade trots det hanterat ärenden i strid med instruktionerna. Disciplinnämnden konstaterar att det finns anledning att överväga en återkallelse av licensen bl.a. mot bakgrund av att överträdelserna skett i relativt nära anslutning till en tidigare erinran från disciplinnämnden men beslutar, med betydande tvekan, att påföljden kan stanna vid en varning.

2023:32 – Swedsec meddelar en erinran
Rådgivaren har i flera fall brustit vid handläggning av kreditärenden, framför allt när det gällt dokumentation. Vid disciplinnämndens muntliga sammanträde framkom emellertid att det under den aktuella perioden kan ha funnits otydligheter i företagets instruktioner och rutiner om bl.a. krav på inskanning av dokument. Disciplinnämnden konstaterar därför att det inte fanns anledning att betvivla att rådgivarens uppgifter om att denne handlagt ärenden i enlighet med rutinerna och arbetssättet på det aktuella kontoret. Nämnden konstaterar dock att rådgivaren haft ett eget ansvar att se till att de regler som gäller för verksamheten följs och att rådgivaren därför inte helt kan undgå ansvar för överträdelserna och meddelar en erinran.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Cecilia Blomqvist
Senior jurist, Swedsec
cecilia@swedsec.se

Agneta Oscarsson
VD, Swedsec
agneta@swedsec.se

Pressmeddelande disciplin Q3 2023

Cecilia

Vid frågor kontakta Cecilia Blomqvist, senior jurist.

swedsec-swedsecs-regelverk-download
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.