Nyheter & press

– prenumerera på våra nyheter via sidfoten längst ned

Licenshavare varnas för att ha gjort värdepappersaffärer för egen räkning

Licenshavaren hade varit verksam i det till SwedSec anslutna företagets norska och svenska bolag. De flesta egna affärerna gjordes genom två norska bolag som licenshavaren ensam ägde. Enligt företagets interna regelverk skulle licenshavaren ha förhandsgodkännande för dessa affärer och de skulle också efterrapporteras. Enligt nämnden hade licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet ansåg dock nämnden att en återkallelse av licensen skulle vara alltför ingripande och tilldelade därför licenshavaren en varning.

Licenshavare får erinran för att ha överträtt tystnadsplikt

Licenshavaren hade efter avslutad arbetsdag, i allmänna termer, berättat för en utomstående om sitt arbete med en av sina kunders affärer. Disciplinnämnden fann att han därigenom åsidosatt banksekretessen men bedömde överträdelsen som ringa och delvis ursäktlig.

Licens återkallas p.g.a. att licenshavare utan rätt har fört över medel från kunders konton till sig själv

En licenshavaren har – utan att ha rätt till det – fört över inlåningsmedel om sammanlagt ca 6 600 000 kronor från kunders konton till sig själv. I sitt yttrande till nämnden har han förklarat sitt handlande med att han ägnat sig åt spelverksamhet och varit spelberoende samt betraktat de överförda medlen som lån, vilka han avsett att återbetala.

Licenshavare förlorar licens efter att ej ha anmält bisyssla och överfört medel från dödsbon till sig själv

Licenshavaren har haft bisyssla som boutredningsman i skilda dödsbon och – i strid med bankens interna regelverk – underlåtit att anmäla detta till sin arbetsgivare. Vidare har hon regelstridigt överfört medel till sig själv från flera dödsbon. Nämnden fann inte styrkt att hon avsiktligen tillgodogjort sig andra medel än sådana som hon ansåg sig berättigad till men fann ändå att det inträffande föranledde återkallelse av licensen.

Kontakta oss vid frågor

Om du inte hittar svar på dina frågor om SwedSec, t.ex. via ”Frågor & svar” längst upp, är du alltid välkommen att kontakta oss.

08-56 26 07 10 info@swedsec.se