Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

22 januari 2024

Tio beslut av Swedsecs disciplinnämnd under fjärde kvartalet 2023

Under fjärde kvartalet 2023 har Swedsecs disciplinnämnd meddelat tio beslut. Sammanfattning och länk till respektive beslut finns nedan.

Under fjärde kvartalet har nio licenshavare fått en varning och en har fått en erinran av disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har meddelat totalt 42 beslut under 2023, vilket är något färre än föregående år. Många beslut under 2023 har handlat om licenshavare som brustit vid kreditgivning och dokumentation vilket speglar att anmälningar om regelöverträdelser i samband med hantering av kreditärenden blivit allt vanligare. Det har även kommit in flera anmälningar om intressekonflikter och otillåtna slagningar.

Beslut från Swedsecs disciplinnämnd under fjärde kvartalet 2023

2023:33 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har vid 12 separata tillfällen avseende sammanlagt 7 kunder lämnat rådgivning utan att upprätta någon rådgivningsdokumentation. Rådgivaren har i flera fall lämnat uppgifter som det visat sig att denne inte haft full täckning för och har varit rådgivare åt en kund samtidigt som rådgivaren var styrelseordförande i en av kundens stiftelser.

2023:34 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i flera fall brustit vid handläggning av kreditärenden. Det har bl.a. rört sig om att rådgivaren inte tagit med och dokumenterat rätt kostnader och utgifter och att denne inte säkerställt och dokumenterat inkomst och/eller återbetalningsförmåga. I samtliga ärenden skulle korrekta uppgifter medfört att kreditbeslut skulle ha fattats i en högre instans. Disciplinnämnden har beaktat rådgivarens uppgifter om bristande stöd och återkoppling samt den mycket ansträngda situationen på arbetsplatsen men konstaterar att detta inte kan frita rådgivaren från ansvar för de konstaterade bristerna.

2023:35 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i flera fall brustit vid handläggning av kreditärenden bl.a. genom att inte ha säkerställt inkomster och framtida betalningsförmåga samt genom att inte ta in och dokumentera driftskostnader och andra utgifter. Rådgivaren har också underlåtit  att kontrollera att det funnits fullgod säkerhet för två krediter. Felaktigheterna har i åtminstone i vissa fall lett till att beslut har fattats i fel instans. Disciplinnämnden har beaktat rådgivarens uppgifter om bristtfällig utbildning och dålig återkoppling från företaget men konstaterar att detta inte kan frita rådgivaren från ansvar för de konstaterade bristerna.

2023:36 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har i flera kreditärenden brustit i handläggningen, bl.a. genom att inte ta med samtliga krediter vid kreditprövningen och genom att inte kontrollera och dokumentera uppgifter om inkomst och utgifter. I ett ärende saknas också uppgifter om medlens ursprung. Felaktigheterna har i åtminstone vissa fall lett till att beslut har fattats i fel instans.  Rådgivaren har vidare brutit mot företagets regler om arkivering och valvning. Disciplinnämnden har beaktat rådgivarens uppgifter om att företaget saknat rutiner för återkoppling och att det varit oklart hur saker ska hanteras samt den dåliga relationen mellan medarbetare och ledning men konstaterar att detta inte kan frita rådgivaren från ansvar för de konstaterade bristerna.

2023:37 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren hade under ett års tid gjort över 8 900 slagningar på sig själv och på anhöriga i företagets system. Rådgivaren hade invänt att hen inte var medveten om att agerandet var otillåtet och att andra på samma kontor hade gjort på samma sätt och att det fanns en kultur på kontoret att det var tillåtet. Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren mot bakgrund av företagets regelverk och utbildningar borde ha känt till att agerandet var otillåtet. Att andra på kontoret gjort samma sak befriar inte heller rådgivaren från ansvar för regelöverträdelserna.

2023:38 Swedsec varnar rådgivare
Rådgivaren har bl.a. varit rådgivare till kunder som denne haft en privat koppling till samt gjort otillåtna slagningar i företaget system. Rådgivaren uppgav att dennes chef godkänt att rådgivaren hade två av sina nära vänner som kunder, något som företaget förnekade. Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren inte kunde styrka sitt påstående och att denne därför brutit mot företagets regler. Företaget hade också anmält att rådgivaren haft privata kopplingar till ytterligare ett femtontal kunder men disciplinnämnden menar att företaget inte kunnat visa att rådgivaren haft sådan relation till kunderna att det inneburit att rådgivaren brutit mot företagets regler.

2023:39 Swedsec varnar privatrådgivare
Rådgivaren hade i november 2021 fått en varning av Swedsecs disciplinnämnd och var åter anmäld för bl.a. brister i kontroll av medels ursprung och dokumentation av kundkännedom samt kontroll av arbetsintyg eller lön vid handläggning av bolån. Rådgivaren medgav att denne missat att ta in kundkännedom i ett fall, att kontrollera medels ursprung i ett fall och notera syftet med utökade lån i två fall men bestred övriga delar. Disciplinnämnden konstaterar att det mot rådgivarens bestridande inte kunde anses vara utrett att rådgivaren inte hade kontrollerat kundernas inkomster på ett korrekt sätt eller att denne förlängt ett lån i strid med företagets regelverk.

2023:40 Swedsec meddelar en erinran
Licenshavaren har under fem år gjort mer än 500 sökningar på sig själv i företagets system. Licenshavaren invände att hen när hen började sin anställning på företaget fick gå en introduktion med en erfaren kollega som visade hur man gick till väga för att söka på kunder och på sig själv och att det rekommenderades från företagets sida att anställda övade på sig själva så att man inte gjorde fel på kundernas profiler. Disciplinnämnden konstaterar att sökningarna stod i strid med företagets regler men att påföljden kunde stanna vid en erinran mot bakgrund av hur licenshavaren blivit instruerad och att sökningarna, även om de varit många, bara avsett licenshavaren själv.

2023:41 Swedsec varnar licenshavare
Licenshavaren, som under en period var timanställd i företaget, hade tagit skärmdumpar av företagets prospekt- och kundlistor och skickat till sin privata e-postadress. Licenshavaren påbörjade därefter en ny anställning i ett konkurrerande företag. Licenshavaren invände att e-postandet hade sin grund i att hen varit tvungen att använda sin privata dator i arbetet. Disciplinnämnden konstaterar att licenshavarens skickade av listor till sin privata e-post stred mot företagets interna regler. E-postandet hade vidare skett strax innan licenshavaren lämnade sin anställning och nämnden ansåg det därför visat att listorna inte skickades för att licenshavaren skulle kunna sköta sitt arbete på företaget. Mot bakgrund av att licenshavarens agerande inte synes ha lett till någon egentlig skada och att licenshavaren haft en underordnad roll på företaget, stannar påföljden vid en varning.

2023:42 Swedsec varnar chef
Chefen har vid upprepade tillfällen och trots påpekanden och påminnelser underlåtit att rapportera sin egenhandel i enlighet med företagets regler. Chefen invände att det har rört sig om marginella fel och obetydliga belopp. Disciplinnämnden konstaterar dock att hen som chef haft ett särskilt ansvar för att reglerna följs, att det varit fråga om mer än enstaka överträdelser samt att dessa inte kan anses ha berott på rena misstag och meddelar en varning.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Cecilia Blomqvist
Senior jurist, Swedsec
cecilia@swedsec.se

Agneta Oscarsson
VD, Swedsec
agneta@swedsec.se

 

Cecilia

Vid frågor kontakta Cecilia Blomqvist, senior jurist.

swedsec-swedsecs-regelverk-download
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.